طب سوزنیلیزرآکوپانکچرویژه از دکتر انصارییائسگی زودرس و ناباروری

سلامت اعضای داخلی و سیکل قاعدگی

سیکل قاعدگی از دیدگاه طب چینی

ویژگیهـای قاعدگـی تصویر واضحـی از وضعیت چی و خـون در زنـان ارائـه میدهـد. بایـد در مـورد سـیکل، مقـدار خونریـزی، رنـگ خون، کیفیـت آن و درد از بیمار سـؤال شود.

  • سیکل

اگـر سـیکل قاعدگـی همیشـه زودتـر از موعـد آغـاز میشـود، نشـانگر گرمـا در خـون یـا کمبـود چی اسـت. اگـر سـیکل قاعدگـی همیشـه دیرتـر آغاز میشـود، نشـاندهندۀ کمبـود خـون، رکـود خون یا سـرما اسـت. اگـر سـیکل قاعدگـی نامنظم بـوده و گاهـی زودتر و گاهـی دیرتـر از موعـد آغاز میشـود، نشـانگر رکود چی کبـد یـا خـون کبد یـا ضعف طحال اسـت.

  • مقدار خونریزی

از دسـت دادن میـزان زیـادی خـون در قاعدگـی، نشـاندهندۀ گرمـا در خـون یـا کمبـود چـی اسـت. قاعدگـی بـا میـزان انـدک خونریـزی، نشـاندهندۀ کمبـود خـون، رکـود خـون یـا سـرما اسـت.

  • رنگ خون

قرمـز تیره یا قرمز روشـن نشـاندهندۀ گرما در خون اسـت و خون کمرنگ نشـاندهندۀ کمبود خون اسـت. خـون ارغوانی یا مایل به سـیاه نشـاندهندۀ گرفتگی خـون یـا سـرما اسـت. خـون قرمز شـفاف نشـان دهندۀ گرمـای تهـی ناشـی از کمبود یین اسـت.

  • کیفیت خون

خـون دلمـه شـده بـه همـراه لخته هـای خـون نشـاندهندۀ گرفتگـی خون یا سـرما اسـت. خـون رقیق نشـاندهندۀ کمبـود خـون یـا ییـن اسـت. خـون غلیظ نشـاندهندۀ گرمای خون یا رکود سـرما است.

  • رنگ

ترشـح سـفیدرنگ نشاندهندۀ الگوی سـرما است. این وضعیـت میتوانـد ناشـی از کمبـود یانگ طحال یـا کلیه، رطوبـت- سـرمای خارجـی یا گاهی رکود چی کبد باشـد. ترشـح مایـل بـه سـبز نشـاندهندۀ رطوبت-گرما در کانـال کبد اسـت. ترشـحات قرمز و سـفید نیـز رطوبت- گرمـا را نشـان میدهد (برگرفته از کتاب مبانی جامع طب چینی- فصل ۲۴- مترجم: دکتر عباس انصاری).

 

نقش اعضای داخلی بدن در سیکل قاعدگی

 

سیکل قاعدگی سیکل قاعدگی سیکل قاعدگی سیکل قاعدگی

سیکل قاعدگی  سیکل قاعدگی

سیکل قاعدگی 

 

 

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا