تاریخچه طب سوزنیخدمات ما در طب سنتیخدمات ما در طب سوزنیطب سنتیکتابهای دکتر انصاریلیزرآکوپانکچرویژه از دکتر انصاری

علل «داخلی» ایجاد کننده بیماری

علل بیماری از دیدگاه طب چینی- برگرفته از فصل ۲۰ کتاب «مبانی جامع طب چینی»- مترجم: دکتر عباس انصاری

علـل‌«داخلـی»‌ بیمـاری‌ همـان‌ علـل‌ ناشـی‌ از‌ فشـار‌ هیجانـی‌ هسـتند.‌ بـر‌ اسـاس‌ متـون‌ قدیـم،‌ علـل‌ داخلـی‌ هیجانی‌ که‌ مسـتقیماً‌ به‌ اعضای‌ داخلی‌ آسـیب‌ می‌رسانند،‌ نقطـۀ‌ مقابـل‌ علـل‌ خارجـی‌ اقلیمـی‌ هسـتند‌ که‌ نخسـت‌ قسـمت‌ خارجـی‌ بـدن‌ را‌ تحـت‌ تأثیـر‌ قـرار‌ می‌دهند. 

علل‌ داخلی‌ بیماری‌ که‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرند،‌ عبارت‌اند‌ از:
•  خشم
•  شادی
•  غمگینی
•  نگرانی
•  تفکر‌ افراطی
•  ترس
•  شوک

بحـث‌ دربـارۀ‌ هیجان‌هـا،‌ پیـش‌ از‌ مبحـث‌ کلـی‌ نقش‌ آن‌هـا‌ به‌عنوان‌ عوامـل‌ ایجادکنندۀ‌ بیمـاری‌ در‌ طب‌ چینی‌ به‌صـورت‌ زیر‌ شـرح‌ داده‌ می‌شـود:
•  دیـدگاه‌ متفـاوت‌ طـب‌ غربـی‌ و‌ چینـی‌ دربـارۀ‌ هیجانـات
•  در‌ چـه‌ مـواردی‌ هیجان‌هـا‌ منجر‌ به‌ بـروز‌ بیماری‌ می‌شوند؟
•  هیجان‌ها‌ به‌عنوان‌ علت‌ بیماری
•  واکنش‌ متقابل‌ بدن‌ و‌ ذهن
•  مشارکت‌ و‌ همکاری‌ مثبت‌ هیجان‌ها
•  هیجان‌ها‌ و‌ اعضای‌ داخلی
•  تأثیر‌ تمام‌ هیجان‌ها‌ بر‌ روی‌ قلب
•  تأثیر‌ هیجان‌ها‌ بر‌ بدن

دیـدگاه‌ اعضـای‌ داخلـی‌ به‌عنـوان‌ مناطقـی‌ کـه‌ تحت‌ تأثیـرات‌ جسـمی-ذهنی-هیجانی‌ قـرار‌ می‌گیرنـد،‌ یکی‌ از‌ جنبه‌هـای‌ حائـز‌ اهمیـت‌ طـب‌ چینی‌ اسـت.‌ مفهـوم‌ چی‌ به‌عنـوان‌ ماده-انـرژی‌ در‌ رأس‌ ایـن‌ دیـدگاه‌ قـرار‌ دارد‌ که‌ موجـب‌ بروز‌ پدیده‌های‌ جسـمی-‌ذهنـی‌ و‌ هیجانی‌ به‌طور‌ همزمـان‌ می‌شـود.‌ ازایـن‌رو،‌ در‌ طـب‌ چینی،‌ بـدن،‌ ذهن‌ و‌ هیجـان‌ مجموعه‌ای‌ یکپارچه‌ اسـت‌ که‌ هیچ‌  آغـاز‌ یا‌ پایانی‌ نـدارد‌ و‌ اعضـای‌ داخلی‌ مناطـق‌ عمده‌ تأثیر‌ هسـتند.

بـرای‌ مثـال،‌ «کلیه‌هـا»‌ در‌ طـب‌ چینـی‌ در‌ سـطوح‌ مختلـف،‌ بـا‌ اعضا و‌ هیجانـات‌ مختلـف‌ در‌ ارتباطند؛‌ در‌ سـطح‌ آناتومیـک‌ بـا‌ عضو‌ واقعـی‌ کلیه،‌ در‌ سـطح‌ ذهنی‌ با‌ مغـز،‌ قدرت‌ اراده‌ و‌ نیروی‌ محرکه‌ در‌ انجام‌ کارها‌ (سـائق)‌، در‌ سـطح هیجانـی‌ بـا‌ ترس‌ و‌ در‌ نهایت‌ بـا‌ چی‌ و‌ جوهره‌ مربـوط‌ بـه‌‌ کلیه‌ها‌ مطابقت‌ دارند.‌ تمام‌ این‌ سـطوح‌ همواره‌
بـا‌ یکدیگر‌ در‌ تعامل‌ هسـتند.

شـایان  ذکـر  اسـت  کـه  کتـب  چینـی  (کلاسـیک  و  نیـز  مـدرن)  معمـولاً  ایـن  هفـت  هیجـان  را  به  عنـوان  علل  داخلـی بیمـاری بیـان می کنند. ایـن گفته نبایـد به صورت  تحت اللفظـی تعبیـر شـود، زیـرا تعـداد هیجان هـا بیشـتر  از هفـت مـورد اسـت و غالبـاً دیگـر هیجان هـا را نیـز در  برمی گیـرد. بـرای مثـال، رنجـش، عصبانیـت و ناکامـی، زیرمجموعـه خشـم محسـوب می شـوند. برخـی از ایـن  هیجان هـا کـه در فهرسـت بـالا ذکـر نشـده اند، عبارت اند از:

حسـادت، غرور، شـرم، احسـاس گناه، توهین، ناامیدی،  عصبانیـت، حقارت، پشـیمانی، تأسـف، خودکم بینی، کینه  و خودخواهـی. هـر یـک از این هیجان هـا می تواند علت بیماری باشـد  و اکثـر آن ها نخسـت موجب رکود چی خواهند شـد.

  دیدگاه متفاوت طب چینی و غربی دربارۀ هیجانات

 دیـدگاه مربـوط بـه هیجـان در طـب چینـی و غربی با  یکدیگـر متفـاوت اسـت. اگرچـه طب غربـی نیز بـر تعامل بیـن بـدن و هیجانـات تأکیـد دارد، امـا در انجـام این کار،  روشـی کاملا متفـاوت بـا طـب چینی اتخـاذ می کنـد. در  طـب غربـی، مغـز در رأس هـرم ذهن-جسـم قـرار دارد.  هیجانـات، سیسـتم لیمبیـک مغـز را تحـت تأثیـر قـرار  می دهنـد، ایمپالس هـای عصبی از هیپوتالامـوس به مراکز  عصبـی سـمپاتیک و پاراسـمپاتیک حرکـت می کنند و در  نهایـت به اعضای داخلی می رسـند؛ بنابرایـن، هر ایمپالس  عصبی ایجادشـده در اثر آشـفتگی هیجانی، به عضو مربوطه فرسـتاده می شـود.

هیجانات و بیماری

ذهن-‌جسم‌ در‌ طب‌ غربی

دیدگاه طب چینی کاملا متفاوت اسـت. ذهن و جسـم رابطـۀ هرم ماننـد ندارنـد، بلکـه دایـره ای از تعامـل میـان  اعضـای داخلی و جنبه های هیجانی آن ها هسـتند.

هیجانات و بیماری

برای مشاهده ادامه مطالب بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فصل بیست (علل «داخلی» ایجادکننده بیماری) از کتاب مبانی جامع چینی، مترجم: دکتر عباس انصاری

 هیجانات و بیماری از کتاب مبانی جامع طب چینی

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا