برگزاری دوره آموزشی طب سوزنی گوش با ارائه گواهی آکادمی طب سوزنی آلمان و انجمن علمی طب سوزنی ایران

دکتر فرانک بار؛ اسطوره طب سوزنی گوش رئیس آکادمی ملی طب سوزنی آلمان DAA رئیس آکادمی اروپائی طب سنتی چینی استاد افتخاری آکادمی علوم چین استاد افتخاری دانشگاه نانجینگ چین در TCM رئیس افتخاری انجمن [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.