سینوزیت و ضرورت درمان آن

بیمار خانم ۳۸ ساله از ۶ سال قبل دچار سینوزیت بودند و در بهار و پاییز سینوزیت ایشان بدتر می شد. بیمار از ترشحات پشت حلق که موجب می شد مرتب صدایشان را صاف کنند، شکایت داشتند. متاسفانه مصرف آنتی [...]