تشخیص و درمان بیماری ها با دستگاه پیشرفته آی هلث توسط دکتر انصاری

i-Health (آی هلث) سیستمی برای پیشگیری، تشخیص بیماری و بازبینی اثرات درمان است. اساس کار این سیستم بر پایه اصول نوروفیزیولوژیک و مسیرهای عکس العمل بین اندام های داخلی و پوست بدن است و از [...]