طب سوزنی و درمان های ویژه ما برای غلبه بر فشار خون – قسمت دوم

ابتدا : طب سوزنی برای درمان فشار خون  را مطالعه نمایید. طب سوزنی بررسی ها تاثیر طب سوزنی در درمان فشار خون را نشان داده اند. در واقع، تاثیر طب سوزنی در کاهش فشار خون و دوام این تاثیر از مواردی [...]