مکانیسم عمل لیزرآکوپانکچر

لیزر درمانی چیست؟ لیزر درمانی روش درمانی پزشکی است که از فوکوس نور برای تحریک فرآیندی به نام فتوبیومدولاسیون (PBM) استفاده می کند. در فتوبیومدولاسیون فوتون ها وارد بافت می شوند و با کمپلکس [...]