طب سوزنی و درمان های ویژه ما برای غلبه بر مشکلات تنفسی – قسمت دوم

ابتدا  طب سوزنی سرفه و آسم – قسمت اول   را مطالعه نمایید. طب سوزنی نقاط طب سوزنی در سرتاسر بدن محل تقاطع عروق خونی و نورون ها هستند. زمانی که این نقاط با استفاده از طب سوزنی فعال می شوند می [...]