طب سوزنی و درمان های ویژه ما برای غلبه بر دیابت (بخش دوم)

ابتدا: طب سوزنی برای درمان دیابت را مطالعه نمایید. از آنجا که تمرکز طب چینی بر درمان کل بدن است و تنها یک بیماری خاص مدنظر قرار نمی گیرد، هیچ برنامه درمانی منفردی برای درمان دیابت وجود ندارد. [...]